Yhdistyssäännöt

Tiedote: Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus Espoon Automuseo ry:n yhdistyksen vuosikokouksen päivittämille säännöille tuli elokuussa 2013.
Tällöin hallituskokouksissa 6.8.2013 ja 3.9.2013 hallitus päätti ottaa käyttöön uuden vuosikokouskäytännön siirtokaudella, vuoden 2014 aikana.
Espoossa 3.9.2013, hallituksen psta. Outi Lähteenoja, yhdistyssihteeri

___________________________________________________________________________

Espoon Automuseo ry
02740 Espoo
puhelin: 09 855 7178
email: info@espoonautomuseo.com
Y:0921308-8

 

Säännöt 


Yhdistyksen nimi on Espoon Automuseo r.y. ja kotipaikka Espoon kaupunki.

 


Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä, tallentaa ja esitellä moottoriajoneuvoja ja niihin liittyvää tietoutta. Yhdistys tekee museo-ajoneuvotarkastuksia ja kirjoittaa museoajoneuvo-todistuksia. Toiminnan perimmäisenä pyrkimyksenä on säilyttää, ylläpitääja siirtää tietoa moottoriajoneuvojen ja tieliikenteen historiasta ja kehityksestä tuleville sukupolville.

Tarkoituksensa toteuttamiseksiyhdistys ylläpitää ajoneuvomuseota, joka voi järjestää näyttelyitä sekä harjoittaa valistus-, tiedotus-ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys voi järjestää juhlia, tapahtumia ja kokouksia automuseon toiminnan tunnetuksi tekemiseksi, ja tehdä yhteistyötä muiden moottoriajoneuvojen ja tieliikenteen historiaa tallentavien yhteisöjen ja henkilöiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys perii jäseniltään myös yhdistyksen vuosikokouksen päättämän vuotuisen jäsenmaksun sekä liittymismaksun.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi perustaa ja kartuttaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, hankkia ja omistaa tarkoitusta varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa kioskikauppaa ja omistaa sekä hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 Yhdistys voi myös liittyä jäseneksi kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin pyrkimyksenä yhteistyö ja alan tiedottaminen.


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.Hallitus voi myös kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseneltä perittävän liittymis-ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

 Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on kalenterivuoden ajan jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi myös yhdistyslain (26.5.1989/503) 14 § ja 15 §:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen yhdistyksestä.

 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

 

Tarvittaessa hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuolelta myös muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 
 Yhdistyksen tilikausi on 1.9. -31.8. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 
Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

 


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kymmenen (10) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio
sekä liittymis-ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi
ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 10§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Ko-kouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja kokoelma yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen neuvottelemalla ja sopimalla niiden siirtämisestä jollekin toiselle vastaavia tarkoitusperiä ajavalla suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi menetellään vastaavalla tavalla.